Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2007/08/1

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2007/08/1 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 17.8.2007
Obsah:
 1. Evidencia reklamácií, reklamačný poriadok, označovanie zamestnancov

 2. Od septembra aj Dohody o pracovnej činnosti
  novela Zákonníka prácePodrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Evidencia reklamácií, reklamačný poriadok, označovanie zamestnancov


  Od 1.7.2007 platí nový zákon 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

  Tu uvedené povinnosti platia pre každého predávajúceho. Podľa §2 písm.b) zákona "predávajúci" je:
  1. podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby,
  2. fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
  3. fyzická osoba, ktorá predáva vlastné použité výrobky, okrem potravín,
  V poslednom čase sme poznamenali zvýšenú aktivitu SOI, ktorá kontroluje aj dodržiavanie nasledovných povinností:

  a) "Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie." (§18 ods.7 zákona - táto povinnosť bola aj v doterajšom zákone) Ďalej podľa §18 ods.5,6 zákona: "Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie."
  Na splnenie týchto povinnosti doporučujeme použiť tieto tlačivá: (ak chcete vidieť fotku a cenu tlačiva, kliknite na jeho názov.)
  Kniha želaní a sťažností (obj.č.20084) - je vhodná v prípadoch, keď je len veľmi málo reklamácií. V knihe je 25x2 číslovaných listov, zápisy sa môžu robiť dvojmo (cez uhlový papier). Kópia je deliteľná na dve časti: horná časť listu sa môže vydať ako potvrdenie o reklamácii. Dolná časť listu sa môže použiť ako doklad o vybavení reklamácie.

  Kniha evidencie reklamácií (obj.č.20939) - slúži na súhrnnú evidenciu reklamácií, obsahuje 30 číslovaných listov, na každom liste je možné zaznamenať 10 reklamácií. Na jednotlivé reklamácie sa dvojmo vypisuje tlačivo Reklamačný list (samoprepisovací blok A5, 100 listov) (obj.č.101775), z ktorého kópia sa vydá zákazníkovi. Ak reklamácia sa nevyrieši hneď, doporučujeme tento reklamačný list vypísať trojmo, a potom druhú kópiu je možné vydať alebo odoslať s informáciou o vybavení reklamácie.

  b) "Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa; táto povinnosť sa nevzťahuje na predaj na trhových miestach." (§15 ods.3 zákona - nová povinnosť)
  Na najjednoduchšie splnenie tejto povinnosti doporučujeme použiť identifikátor, ktorý si pripnete na odev zamestnanca / predavača, a vložíte do nej štítok s názvom firmy, príp. s menom a funkciou zamestnanca.

  c) "Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi." (§18 ods.1 zákona - nová povinnosť)
  Predávajúci musí mať vyvesený reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok by mal upravovať podmienky a spôsob reklamácie, miesto, kde je možné reklamáciu uplatniť, a spôsob vykonanie záručných opráv. Reklamačný poriadok je treba spracovať pre podmienky daného predávajúceho. Ako pomoc pre prípad, že ešte reklamačný poriadok nemáte, sme Vám pripravili úplne jednoduchý vzor reklamačného poriadku, ktorý môžete bezplatne skopírovať, doplniť a vyvesiť, aby ste splnili zákonnú povinnosť. Vzor doporučujeme prepracovať, aby vyhovoval Vašim konkrétnym podmienkam.


 2. Od septembra aj Dohody o pracovnej činnosti
  novela Zákonníka práce


  Od 1.9.2007 vstúpi do platnosti novela Zákonníka práce

  a) Zákon v §228a od 1.9.2007 ustanovuje:
  "Dohoda o pracovnej činnosti
  Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.
  Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonávanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.
  Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu alebo na neurčitý čas. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15 - dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila."
  Na uzavretie tejto dohody je už k dispozícii tlačivo Dohoda o pracovnej činnostiAk si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .