Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2007/09

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2007/09 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 21.9.2007
Obsah:
 1. Nové nariadenie vlády o označovaní výrobkov cenami (platí od 1.9.2007)

 2. Nový vzor Sprievodného dokladu pri preprave nebezpečných vecí
  (Vyhláška MDPaT SR je účinná od 15.8.2007)


 3. S účinnosťou od 1.septembra 2007 sa zvýšili niektoré sociálne dávky:

 4. Nové tlačivá daňových priznaní na DPH (po októbri)

 5. Minimálna mzda sa zvyšuje od 1.10.2007 na sumu 8 100 Sk


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Nové nariadenie vlády o označovaní výrobkov cenami (platí od 1.9.2007)


  (Nariadením vlády č.387/2007 Z.z. sa zrušuje a nahrádza vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 545/2002 Z. z.)

  Podľa §2 písm. a) nariadenia sa mení - upresňuje definícia predajnej ceny takto: "predajnou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku".

  Podľa §3 ods.1 "Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou." Označenie sa neuplatní ani na výrobok poskytovaný ako súčasť služby, alebo ak ide o predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností.

  Označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na
  a) výrobok s menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom neprevyšujúcim 50 g alebo 50 ml,
  b) rôzne druhy výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu,
  c) výrobok, ktorý nemožno rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme, ploche,
  d) predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá.

  Predajná cena a jednotková cena musia byť ľahko rozlíšiteľné a ľahko čitateľné. Ak pri balených výrobkoch ustanovenia osobitných predpisov vyžadujú uviesť čistú hmotnosť a čistú hmotnosť po vysušení, jednotkovú cenu stačí uviesť pre čistú hmotnosť po vysušení.

  Pri výrobkoch predávaných s bonusom pre spotrebiteľa uvádza predávajúci jednotkovú cenu, ktorú vypočíta bez bonusu pre spotrebiteľa.
  Výrobok predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou.
  Ak sa v reklame uvádza predajná cena výrobku, musí sa uviesť aj jednotková cena. 2. Nový vzor Sprievodného dokladu pri preprave nebezpečných vecí
  (Vyhláška MDPaT SR je účinná od 15.8.2007)


  Nové tlačivo Sprievodný doklad pri preprave nebezpečných vecí (Nákladný list na vnútroštátnu prepravu nebezpečných vecí) (obj.č.105815) - jeho vzor je určený vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií s účinnosťou od 15.08.2007. Tlačivo je vyrobené formou samoprepisovacieho bloku po 50 listov, je možné ho vypisovať aj jednotlivo, alebo v niekoľkých kópiách. 3. S účinnosťou od 1.septembra 2007 sa zvýšili niektoré sociálne dávky:  Rodičovský príspevok - Suma rodičovského príspevku sa zvyšuje z 4440 Sk na 4 560 Sk, opatrením MPSVaR č. 321/2007 Z.z.

  Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (podľa zákona 627/2005 Z.z., menia sa opatrením MPSVaR č. 322/2007 Z.z.)
  :
  Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti (§ 3 ods.4) sa mení z 9 290 Sk na 9 550 Sk
  Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti (§ 4 ods.3) sa mení z 23 240 Sk na 23 910 Sk
  Opakovaný príspevok dieťaťu (§ 5 ods.3 písm.a)sa mení z 3 490 Sk na 3 590 Sk
  Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (§ 6 ods.4) sa mení z 4 440 Sk na 4 560 Sk
  Zvýšenie opak.príspevku náhr.rodičovi (§ 6 ods.5) sa mení z 3 150 Sk na 3 240 Sk
  Osobitný opak. príspevok náhr.rodičovi (§ 7 ods.4) sa mení z 1 830 Sk na 1 880 Sk

  Dávky v hmotnej núdzi a príspevok na bývanie (menia sa nariadením vlády č. 377/2007 Z.z.) :
  Nová výška dávky v hmotnej núdzi je:
  a) u jednotlivca 1 680 Sk mesačne,
  b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 800 Sk mesačne,
  c) u dvojice bez detí 2 910 Sk mesačne,
  d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 4 000 Sk mesačne,
  e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 4 100 Sk mesačne,
  f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 5 360 Sk mesačne.

  Nové zvýšenie dávky (podľa § 10 ods. 3 a 5 zákona 599/2003 Z.z.) je 370 Sk mesačne.

  Nová výška príspevku na bývanie je
  a) 1 490 Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
  b) 2 350 Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

  Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti (§ 3 ods.4) sa mení z 9 290 Sk na 9 550 Sk

  Príspevok na pohreb (mení sa nariadením vlády č. 393/2007 Z.z.) - suma príspevku na pohreb je 2 400 Sk.

  Príspevok pri narodení dieťaťa a rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí (menia sa nariadením vlády č. 394/2007 Z.z.)
  Zvýšený príspevok pri narodení dieťaťa je 4 560 Sk.
  Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, je
  a) 2 470 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,
  b) 3 050 Sk pre dieťa od 6 do 15 rokov veku,
  c) 3 240 Sk pre dieťa vo veku 15 rokov.

 4. Nové tlačivá daňových priznaní na DPH (po októbri)


  Opatrením Ministerstva financií z 1. septembra 2007 č. MF/19376/2007-73 sa ustanovuje nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

  Doteraz platné tlačivá Daňové priznanie - DPH (obj.č. 20146) sa použijú ešte v októbri (odovzdať do 25. októbra) za september, alebo za tretí štvrťrok 2007. Nové tlačivá budeme predávať pod rovnakým objednacím číslom až začiatkom novembra 2007, prvýkrát sa použijú v novembri za mesiac október. Tu si môžete pozrieť nový vzor tlačiva: prvá strana druhá strana. Tu si môžete stiahnuť nové Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty


 5. Minimálna mzda sa zvyšuje od 1.10.2007 na sumu 8 100 Sk


  Vláda SR schválila nariadenie 450/2007 Z.z., ktorým sa zvyšuje minimálna mzda s účinnosťou od 1.10.2007 z 7 600 Sk na 8 100 Sk. (minimálna hodinová mzda bude 46,60 Sk). Táto minimálna mzda by mala platiť až do konca roka 2008. Potom podľa pripravovaného zákona totiž minimálna mzda sa bude meniť k 1. januáru.


Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .