Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2008/06

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2008/06 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 27.6.2008
Obsah:
 1. Zvýšenie daňového bonusu a životného minima od júla 2008

 2. Stravné sa zvýšilo, základná náhrada sa znížila - od júna 2008

 3. Pripravujeme tlačivá na prechod na EURO

 4. Nové tlačivo v ponuke: Potvrdenka A6 samoprepisovacia


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Zvýšenie daňového bonusu a životného minima od júla 2008


  Od 1.júla 2008 sa zvyšuje daňový bonus na dieťa z 555 Sk na 582 Sk. Zvýšenie je spôsobené Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 225/2008 Z.z., ktorým sa stanovili nové sumy životného minima (s platnosťou od 1.7.2008):
  Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm
  a) 5 390 Sk mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, (doteraz 5 130 Sk)
  b) 3 760 Sk mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, (doteraz 3 580 Sk)
  c) 2 460 Sk mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa, alebo o nezaopatrené dieťa (doteraz 2 340 Sk).

 2. Stravné sa zvýšilo, základná náhrada sa znížila - od júna 2008


  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky stanovilo Opatrením 180/2008 Z.z. nové výšky stravného (s platnosťou od 1.6.2008) nasledovne:
  Sumy stravného pre časové pásma sú:
  a) 98 Sk pre časové pásmo 5 až 12 hodín (doteraz 89 Sk),
  b) 149 Sk pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín (doteraz 135 Sk),
  c) 230 Sk pre časové pásmo nad 18 hodín (doteraz 208 Sk).


  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky stanovilo Opatrením 181/2008 Z.z. nové, nižšie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (s platnosťou od 1.6.2008) nasledovne:
  Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
  a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 1,50 Sk (doteraz 1,70 Sk),
  b) osobné cestné motorové vozidlá je 5,50 Sk (doteraz 6,20 Sk).


 3. Pripravujeme tlačivá na prechod na EURO


  Nami vyrábané tlačivá postupne prispôsobujeme očakávanému zavedeniu meny Euro v Slovenskej republike, tak, aby v poslednom štvrťroku bol už náš kompletný sortiment použiteľný aj s novou menou. Dbáme na to, aby tlačivá boli univerzálne, teda mohli byť použiteľné aj v SK, aj v EUR, aby nevznikli zbytočné náklady spojené s tým, že 31.decembra 2008 ešte treba doklady vypĺňať v SK, od januára 2009 však už v EUR.
  Aj keď duálne zobrazenie sa bude týkať v drvivej väčšine najmä dokladov vystavených registračnými pokladnicami, ponúk, cenoviek a cenníkov, v zmysle vyhlášky MHSR 97/2008 Z.z. sme prispôsobili niekoľko tlačív aj na duálne uvádzanie cien pre spotrebiteľov. Ich presný zoznam a podrobnejšie informácie o duálnom zobrazení Vám prinesieme v ďalších aktualitách stredom júla - hneď po stanovení oficiálneho výmenného kurzu. Predpokladáme, že duálne zobrazenie bude povinné od 8.augusta 2008 .

  Celý text zákona 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžete stiahnuť tu: Zbierka zákonov, čiastka 266/2007, alebo tu: Zákon č.659/2007 Z.z.

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky 75/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely vyšla v Zbierke zákonov, čiastka 28/2007, vyhlášku si môžete stiahnuť tu: Vyhláška MFSR 75/2008 Z.z.

  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 97/2008 Z.z. o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov vyšla v Zbierke zákonov, čiastka 37/2007, vyhlášku si môžete stiahnuť tu: Vyhláška MHSR 97/2008 Z.z.

 4. Nové tlačivo v ponuke: Potvrdenka A6 samoprepisovacia


  Na žiadosť zákazníkov sme zaradili do našej ponuky aj samoprepisovaciu verziu Potvrdenky A6: Potvrdenka A6 samoprepisovacia (obj.č. 101415). Tlačivo je už v predaji v našej webovej predajni tlačív, a je prispôsobené aj na duálne uvedenie celkovej sumy v dvoch menách.

Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .