Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2008/07

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2008/07 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 18.7.2008
Obsah:
 1. Duálne zobrazenie a tlačivá pre duálne zobrazovanie v Sk/EUR

 2. Zoznam predpisov týkajúcich sa prechodu na EURO


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Duálne zobrazenie a tlačivá pre duálne zobrazovanie v Sk/EUR


  Obdobie duálneho zobrazovania, počas ktorého sa v ustanovenom rozsahu cien, platieb a iných hodnôt a podľa ďalších ustanovených pravidiel povinne vykonáva duálne zobrazovanie zároveň v slovenskej mene a tiež v eurách, sa začína jeden mesiac po dni určenia konverzného kurzu a končí sa jeden rok po dni zavedenia eura. (z §18 ods.1 zákona 659/2007 Z.z.) Všade, kde sa vykonáva duálne zobrazenie, musí byť viditeľne sprístupnený aj konverzný kurz. (z §18 ods.3 zákona)
  To znamená, že duálne zobrazenie cien je povinné od 24. augusta 2008 do konca roka 2009. Pritom v roku 2008 sa uvádzajú ceny v Sk a informatívne sa uvedie aj v EUR. V roku 2009 sa všetky ceny uvádzajú v EUR a informatívne sa uvádza v Sk, pričom na dokladoch sa v druhej mene informatívne uvádza len konečná cena, teda nie jednotkové ceny. Konverzný kurz má byť viditeľne sprístupnený, napr. výveskou v predajni: Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

  Kedy je treba robiť duálne zobrazenie?

  Vo všeobecnosti duálne zobrazenie sa robí za účelom informovania konečného spotrebiteľa. Duálne informatívne ceny musia byť aj v cenníkoch, na cenovkách, a pod. tak, ako je to ustanovené v zákone a vyhláškach. V oblasti tlačív zákonom je ustanovené:
  Ak predmetom duálneho zobrazovania sú peňažné sumy uvedené na faktúrach, v zmluvách, na platobných alebo výplatných dokladoch, na dokladoch vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou, pokladničných potvrdenkách, na ďalších dokladoch o zaplatení alebo na iných účtovných dokladoch, duálnemu zobrazovaniu na takýchto dokladoch podliehajú len celkové konečné sumy cien, platieb alebo iných hodnôt, ktoré majú byť skutočne uhradené alebo vyúčtované, najmä konečné sumy mzdy alebo platu vyplácané zamestnancovi alebo poukazované na ním určený bankový účet a konečné ceny výrobkov, tovarov, služieb alebo prác, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. (z §18 ods.6 zákona)
  Ak je tá istá peňažná suma uvedená na doklade vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou a aj na inom účtovnom doklade odovzdávanom spotrebiteľovi alebo inému klientovi, duálnemu zobrazovaniu podlieha len suma uvedená na doklade vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou.

  Na príjmových a výdavkových pokladničných dokladoch netreba duálne zobraziť ceny

  Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú sumy uvádzané na príjmových a výdavkových účtovných dokladoch o pokladničných operáciách s hotovosťou; duálnemu zobrazovaniu však podlieha konečná suma uvedená na doklade o predaji, ktorý sa vyhotovuje ako náhrada za doklad z elektronickej registračnej pokladnice vtedy, ak dočasne nemožno použiť elektronickú registračnú pokladnicu. (z §18 ods.6 zákona)

  Podnikatelia medzi sebou nemusia uvádzať duálne ceny

  Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú ani peňažné sumy preukázateľne uvádzané výlučne iba medzi právnickými osobami navzájom, alebo výlučne iba medzi podnikateľmi navzájom pri ich podnikateľskej činnosti. Duálnemu zobrazovaniu tiež nepodliehajú prevodné príkazy, doklady o vklade, doklady o výplate, poštové poukazy, iné platobné doklady, prevádzkové doklady, žiadosti a tlačivá, ktoré spracovávajú, vybavujú a vykonávajú finančné inštitúcie a iné subjekty a ktoré vypĺňajú ich klienti alebo ktoré sú vyhotovené podľa údajov poskytnutých klientom. (z §18 ods.7 zákona)

  Tlačivá upravené pre duálne zobrazenie cien v Sk/EUR

  V súlade s vyššieuvedenými informáciami boli upravené tieto tlačivá, a to tak, že boli pridané kolonky na prepočet celkovej sumy do duálnej meny (v roku 2008 v EUR, v roku 2009 v Sk). Tlačivá už neobsahujú označenie meny, teda je možné ich plynule používať aj počas prechodu na euro.
  Zoznam tlačív pre duálne zobrazenie súm:

  Výplatný list A4 (list A4), obj.č.: 10213

  Faktúra A4 (blok 100 listov), obj.č.: 10133
  Faktúra A4 samoprepisovacia (blok 100 listov), obj.č.: 101335
  Faktúra 2/3 A4 (blok 100 listov), obj.č.: 10132
  Faktúra 2/3 A4 samoprepisovacia (blok 100 listov), obj.č.: 101325
  Faktúra dvojfarebná 2/3 A4 (blok 100 listov), obj.č.: 20250
  Faktúra dvojfarebná 2/3 A4 samoprepisovacia (blok 100 listov), obj.č.: 20251

  Daňový doklad - paragón A6 (blok 100 listov), obj.č.: 10127
  Daňový doklad - paragón A6 samoprepisovací (blok 100 listov), obj.č.: 101275
  Daňový doklad - paragón A6 číslovaný (blok 2x50 listov), obj.č.: 101272
  Daňový doklad - paragón A6 samoprepisovací číslovaný (blok 100 listov), obj.č.: 101277

  Dodací list - potvrdenka - hotovostná faktúra A4 samoprepis. (blok 100 listov), obj.č.: 101255
  Dodací list - potvrdenka - hotovostná faktúra A5 samoprepis. (blok 100 listov), obj.č.: 101265
  Dodací list - potvrdenka - hotovostná faktúra A5 (blok 100 listov), obj.č.: 10126

  Potvrdenka A6 na platbu v hot. (blok 100 listov), obj.č.: 10141
  Potvrdenka A6 na platbu v hot. - samoprepis. (blok 100 listov), obj.č.: 101415

  Upravené tlačivá cestovných príkazov sú uvedené v infoliste Aktuality 2008 08


  Tlačivá, ktoré neobsahujú kolonku na prepočet ceny netreba vyhodiť, môžete ich použiť, len pri vyplňovaní treba pod cenu celkom napísať aj prepočet celkovej ceny v duálnej mene.


 2. Zoznam predpisov týkajúcich sa prechodu na EURO


  Zákon č.659/2007 Z.z. - zákon o zavedení meny euro

  Vyhláška MF SR 75/2008 Z.z. - ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely

  Vyhláška MH SR 97/2008 Z.z. o duálnom zobrazovaní cien v oblasti ochrany spotrebiteľa

  Vyhláška MF SR 220/2008 Z.z. ktorou sa ustanovuje rozsah cien, platieb a iných hodnôt podliehajúcich duálnemu zobrazovaniu pre oblasť hazardných hier a spôsob ich duálneho zobrazovania

  Vyhláška NBS 221/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia

  Vyhláška NBS 240/2008 Z.z. ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá

  Vyhláška MS SR 246/2008 Z.z. o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá

  Vyhláška MZ SR 247/2008 Z.z. ktorou sa upravujú postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníctva

  Vyhláška MPSVR SR 251/2008 Z.z. - ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb

  Vyhláška MV SR 265/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie, prepočty a zaokrúhľovania platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na euro pre oblasť sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov


Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .