Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2009/11

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2009/11 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 30.11.2009
Obsah:
 1. Nová brožúra - Zákon o DPH v znení od 1.1.2010

 2. Nová vyhláška o prevádzke vozidiel v premávke


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Nová brožúra - Zákon o DPH v znení od 1.1.2010


  Zákonmi 471/2009 Z.z. a 563/2009 Z.z. bol novelizovaný zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý zavádza od januára 2010 niekoľko významných zmien.
  Na tieto zmeny je potrebné včas sa pripraviť, k čomu je nevýhodná znalosť presného znenia nového zákona.

  Preto bola vydaná publikácia Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení platnom od 1.1.2010 ,
  v ktorej je na 104 stranách spracovaný zákon o DPH už so zmenami platnými od januára 2010. Každá zmena je v texte zákona označená, tak umožňuje získať rýchly prehľad o zmenách a vidieť zmeny v kontexte textu celého zákona.

  Najdôležitejšie zmeny v zákone:
  - ruší sa zákaz odpočtu DPH z osobných áut
  - rozširuje sa definícia zahraničnej osoby
  - povinnosť registrácie pre DPH pred prijatím služby od zahraničnej osoby alebo dodaním služby zahraničnej osobe
  - mení sa definícia miesta dodania služby, v závislosti aj od typu odberateľa
  - povinnosť odviesť daň zo služieb od zahraničných osôb
  - daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby
  - nové pravidlá transférového ocenenia
  - úprava možnosti odpočtu dane zo spotrebovaných pohonných látok
  - úprava vrátenia dane
  - rozšírenie možnosti použitia elektronických faktúr
  - obsahom súhrnných výkazov bud aj služby podľa jednotlivých odberateľov
  - častejšie podávanie súhrnných výkazov, a výlučne elektronicky

  Cena publikácie: 3.9001 EUR vrátane 10% DPH, posielame hneď: objednať
  pozrieť aj iné publikácie

 2. Nová vyhláška o prevádzke vozidiel v premávke


  S účinnosťou od 20.11.2009 platí nová vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, č.464/2009 Z.z.

  Prináša tieto najdôležitejšie zmeny:
  - hĺbka dezénu pneumatiky má byť viac ako 3mm
  - prísnejšia úprava predmetov v zornom poli vodiča a na čelnom skle
  - od júla 2010 pre vozidlá nad 3,5t povinné výstražné zariadenie pre spätný chod
  - lekárnička musí zodpovedať normám platným v štáte evidencie vozidla
  - niektoré vozidlá nemusia mať náhradné koleso


  Úryvky z vyhlášky:

  Hĺbka dezénu pneumatiky - v §5 ods.5 ustanovuje:

  Pneumatiky nesmú mať na svojom vonkajšom obvode, napríklad v oblasti koruny, boku a pätky, trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
  a) 1 mm na vozidlách kategórie L1e,
  b) 1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií a 3 mm v prípadoch, keď osobitný predpis pre vozidlá kategórie M a N ustanovuje povinnosť použiť v cestnej premávke vozidlo vybavené zimnými pneumatikami "M+S", "M.S." alebo "M & S".
  (pozn.: Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením "M+S", "M.S." alebo "M & S"; motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v časti vety pred bodkočiarkou. §38 ods.1 zákona 9/2009 Z.z. o cestnej premávke)


  Zorné pole vodiča - v §4 ods.6 ustanovuje:

  V zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety, ktoré obmedzujú výhľad vodiča všetkými smermi okrem schválených spätných zrkadiel, označení určených na umiestnenie na sklá vozidla, ako je napríklad diaľničná známka na používanie vybraných pozemných komunikácií, perforovaná kontrolná nálepka technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, parkovací preukaz a iné nálepky požadované ostatnými štátmi. Neplatné nálepky sa musia zo skla odstrániť. Navigačné systémy a im podobné zariadenia pripevnené prísavkou alebo iným podobným zariadením na čelnom skle sa nesmú umiestňovať do zorného poľa vodiča.


  Výstražné zariadenie pre spätný chod - v §10 ustanovuje:

  Motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3, 5 t kategórie M a N, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, musia byť od 1. júla 2010 vybavené doplnkovým zvukovým výstražným zariadením umiestneným v zadnej časti vozidla, ktoré pri zaradenom spätnom chode a pri chode motora vydáva prerušované výstražné zvukové znamenie.
  (Hladina zvuku tohto zariadenia meraná v strednej pozdĺžnej rovine vozidla vo výške 1, 20 m nad pozemnou komunikáciou a 2 m za zadnou časťou vozidla musí byť vyššia ako vonkajší zvuk za zadnou časťou vozidla pri otáčkach motora odpovedajúcich ľ otáčok najväčšieho výkonu motora, najviac však 118 dB(A). Frekvencia opakovania (f) prerušovaného zvukového znamenia musí byť v rozmedzí 2 až 4 Hz a jeho trvanie nesmie byť dlhšie ako 0, 6 s.)
  Výstražným zariadením nemusia byť vybavené vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel do 31. decembra 1999.  Povinnosť mať náhradné koleso sa nevzťahuje podľa §16 ods.2 na
  a) vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
  b) vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; pri vozidlách kategórie M2, M3, N2 a N3 vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,
  c) mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

  Celý text vyhlášky si môžete stiehnuť tu: Vyhláška 464/2009 Z.z.

Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .