Tu ste: Hlavná stránka > Ako nakupovať

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete

Skupiny tovarov:

Počas koronavírusových obmedzení:
  • naďalej prijímame objednávky na našej stránke, alebo aj e-mailom: info@protex.sk
  • balíky odosielame 3x za týždeň, v pondelok, stredu a piatok, telefóny obsluhujeme len v tieto dni od 8:00 do 12:00
  • dobierku u kuriéra je možné platiť len kartou!

Ako nakupovať - podmienky nákupu

Výber a objednanie tovaru

Tovar si môžete nájsť buď výberom skupín tovaru z ponuky na ľavej strane obrazovky, alebo pomocou políčka Hľadať - zadaním hľadaného slova alebo objednacieho čísla tovaru. Vybraný tovar pridáte do košíka kliknutím na tlačítko . Voľbou "Pokladňa" z menu prejdete k ukončeniu nákupu a odoslaniu objednávky na tovar vybraný v košíku.

Registrácia

Pred odoslaním objednávky na tovar je treba prihlásiť sa voľbou "Prihlásenie" v menu prihlasovacím menom a heslom, ktoré ste zadali pri registrácii. Registrácia je bezplatná a jednoduchá, slúži na zadanie Vašich údajov potrebných k dodaniu objednaného tovaru a vystaveniu daňového dokladu.

Odoslanie a doručenie tovaru

Vami objednaný tovar odosielame najneskôr v ďalší pracovný deň po prijatí objednávky, ak pri danej položke nie je uvedený iný termín (napr. položky ktoré máme v externom sklade, posielame do 3 dní). Objednaný tovar posielame poštou (na dobierku, 1. trieda - s dodaním do 2 pracovných dní od odoslania), alebo našou rozvoznou službou. Tovar dodávame na území Slovenskej republiky, do iných štátov len po dohode.

Poštovné, platba za tovar

Za tovar sa platí v hotovosti u doručovateľa. K dodávke účtujeme poštovné/prepravné nasledovne (platí pre dodávky v SR):
bezplatne pri objednávke v hodnote aspoň 80 EUR
5 EUR pri objednávke v hodnote do 80 EUR

Iné zákonné podmienky

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní (teda rozhodnúť sa vrátiť objednaný tovar). Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o., 943 60 NÁNA, Madáchova 35, info@protex.sk, tel. 036-7511278 . Na tento účel môžete stiahnuť a použiť tento Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (formulár vo formáte pdf). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.


Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o., 943 60 NÁNA, Madáchova 35. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Lehota platnosti ponuky a cien zobrazených na našej internetovej stránke je čas ich zobrazenia.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)

Od 1. februára 2016 funguje na Slovensku nový systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS).

Spotrebiteľské spory rieši sieť subjektov zapísaných v zozname (Zoznam zverejnený na stránke MHSR), na ktoré sa v prípade problému s predávajúcim môžu spotrebitelia obrátiť v prípade, že majú problém so zakúpeným výrobkom alebo službou. Subjekty riešia spor mimosúdne, proces je menej formálny, pričom však musia dodržať postup upravený v zákone.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS obrátiť sa príslušný subjekt. Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách ARS. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje. Po začatí ARS subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť, a to hľadaním kompromisov tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri ARS subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky; subjekt by mal spor vyriešiť do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).

Cieľom ARS je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody. Pokiaľ sa však strany sporu nedohodnú, avšak je porušenie práv spotrebiteľa zjavné, subjekt vypracuje pre spotrebiteľa odôvodnené stanovisko, kde mu objasní jeho práva a ktoré mu môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania. Ďalšie informácie a spôsob podania

Orgán dozoru

Prevádzkovateľ webshopu podlieha dozoru kontrolného orgánu:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj
949 01 Nitra, Staničná 9
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24