Papiernictvo, kancelárske potreby

Protex tlačivá papiernictvo slogan

Zoznam všetkých kategórií

Podmienky ochrany osobných údajov

 

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. so sídlom Hasičská 2A, 94301 Štúrovo, IČO: 36 533 432, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel:Sro, vložka č. 11606/N. 

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

Rozsah spracovania osobných údajov

Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti            s využívaním e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Jedná sa                   o nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa na doručenie, e-mailová adresa, telefónne číslo, platobné údaje, IP adresa, história objednávok.

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame na nasledovné účely:

 • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť s jej zákazníkom

 • vystavenie daňového dokladu

 • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkoch o nových produktoch a službách spoločnosti (len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov)

 • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť z  právnych predpisov (napr. reklamácia tovaru)

 • identifikácia užívateľa web stránky

 • prihlásenie sa užívateľa do online služieb

 

Právny základ spracovania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou sa vykonáva na základe týchto právnych základov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi spoločnosťou a zákazníkom

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu 

 

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

 • osobné údaje zákazníkov získavané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť po dobu trvania zmluvy, vrátane záruky a reklamačných podmienok

 • ak zákazník udelí spoločnosti súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely spracováva spoločnosť jeho osobné údaje na tejto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu

 • Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobnými prepismi.

 

Prístup tretích osôb k osobným údajom

K osobným údajom zákazníkov môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. 

K osobným údajom zákazníkov môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti voči oprávnenej osobe.

 

Práva dotknutej osoby

Zákazníci majú nasledovné práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

 • právo na opravu osobných údajov (pokiaľ sú údaje zákazníka nesprávne alebo sa zmenili)

 • právo na vymazanie osobných údajov (pokiaľ sú nesprávne alebo spracúvané nezákonne)

 • právo na obmedzenie spracúvania (pokiaľ si zákazník želá,  budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody)

 • právo namietať proti spracúvaniu (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)

 • právo na prenosnosť údajov (zákazníci môžu požiadať našu spoločnosť,aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa)

Zákazníči majú tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:info@protex.sk,tel.: 036-7511278 

 

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

Spoločnosť  využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať, bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou. Stačí nato zaslanie emailu na adresu info@protex.sk.  Po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť spracovávať predmetné ososbné údaje a bezodkladne ich likviduje.

Používanie súborov cookies

Pri použití web stránky spoločnosti sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies, vďaka ktorým si web stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a spoločnosť ich využíva na lepšie prispôsobenie obsahu web stránok záujmom návštevníkov web stránok.

Web stránka dáva zákazníkovi možnosť výberu - vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies. 

Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre spoločnosť na využívanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely. Tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadril nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.

V prípade ak zákazník vyjadril nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve web stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a môže nastať situácia že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.

 

Tlačivá, kancelárske potreby kategórie:

Školské potreby - populárneKancelárske potrebyPapierové výrobkyKreatívne papiereObálka, obálkyKancelársky papierZošityŠkolské zošityPoznámkový blokSamolepiace bločkyPokladničné páskySamolepiace etiketyCenovkyCenové etiketyDiárObaly, zakladače, poradačeKatalógové knihyEuroobalyObaly na zošitRýchloviazačePodlozka pod papierZakladačeŠanónSpisové doskyVisačkaVizitkárPoradačOdkladač na dokumentyLaminovacia fóliaKancelárske pomôckyKorekčný rollerPravítkoPripínačky, spony do zošívačky, binder klip, špendlíkZošívačkyDierovač na papierStojan na peráKalkulačkyZvlhčovač prstovNožniceVysuvací nožíkKancelárske spinkyPísacie potrebyGuma na gumovanieStrúhadlo na ceruzkyKružidláPopisovačePeroCeruzkyPentelkaTuhyTuhy do pierTušFixkyZvýrazňovačeVýtvarné potreby pre detiVoskovkyNáčrtníkVodové farbyAnilínové farbyZošity do školyObaly na zošityVýkresyFarebný papierŠtetecPlochý štetecTemperové farbyPastelkyPastelyOlejový pastelProgressoAkrylové farbyKriedyPrstové farbyFarby na skloŠkolské peračníkyPeračníky pre dievčatáPeračníky pre chlapcovBox na zošityDosky na zošityBaliaci materiálMikroténové sáčkyŠpagátyGumičkyGastro obalyJednorázové taniereHliníkové tácky, alu táckyŠpáradláMikroténové taškyZatváracie sáčkyPapierové sáčkyPotravinárska fóliaLepiace páskyLepidlo na papierSekundové lepidloPečiatky, farbyPúzdra na pečiatky TrodatFarbiaca páskaPečiatkySkladacie pečiatky TrodatFarby a podušky pečiatkovéOstatné kancelárske potrebyŠkolské potrebyPiktogramyZákazové tabuľkyDopravné značenie (interiérové, napr.do skladu)Bezpečnostné značenieOstatné piktogramy, označeniaOdpady - označeniaObchodno-prevádzkové označeniaTlačiváPokladničné doklady, knihyPríjmový dokladVýdavkový pokladničný dokladPokladničná knihaPotvrdenky, súpiska peňazíKniha elektronickej registračnej pokladnice, Kniha uzávierokKniha uzávierokTlačivá účtovnícke, skladové, bankovéPeňažný denníkHlavná knihaPríkaz na úhraduPokladničná zloženkaSkladová kartaInventárna karta, inventárny listÚčtovnícka evidenciaEvidencia tržiebKniha došlých faktúrKniha odoslaných faktúrKniha pohľadávokPríjemka tlačivoVýdajka tlačivoPredaj, objednávky, doprava tlačiváFaktúra tlačivoParagónObjednávka tlačivoDodací list tlačivoZákazkový listPotvrdenie o vykonaní prácePovinné knihy do predajne a kancelárieNákladná a osobná dopravaColné tlačivá, medzinárodná prepravaCMR tlačivoPracovné, mzdové, cestovné tlačiváCestovný príkaz tlačivoMzdový list, výplatný list, vyhláseniaPracovná zmluva tlačivoDohoda o vykonaní práce tlačivoVýstupný listEvidencia dochádzky tlačivoEvidencia pracovníkov, bezpečnosť práceRočné zúčtovanie dane tlačivoZdravotnícke tlačiváTehotenská knižkaVšeobecné zdravotné tlačiváLekárske tlačiváStarostlivosť o deti a mládež - tlačivoZamestnanecké tlačiváStomatologické tlačiváAdministratíva ambulancieOstatné tlačiváPodacie lístkyPoštový šekSprievodný list nebezpečného odpaduPrevádzkový denníkPrevádzkový denník strojaPrevádzkový denník kotolneTlačivá a evidencia do kancelárieStavebný denník, stavebné tlačiváPoľnohospodárske tlačiváJedálenské tlačivá, bónyŠatňové lístky, vstupenka tlačivo, tombolové lístkyUbytovanie, evidencia tlačivá